BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. System ten zawiera Rejestr BDO oraz moduły ewidencji i sprawozdawczości dotyczące gospodarki odpadami w firmach.


Kogo dotyczy obowiązek wpisu do Rejestru BDO?

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wprowadzają na teren kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowane, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów

 • produkują lub importują opakowania

Lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze

 • sklepy wielkopowierzchniowe

 • firmy budowlane, remontowe

 • gabinety lekarskie

 • gabinety stomatologiczne

 • gabinety kosmetyczne

 • zakłady fryzjerskie

 • producenci baterii i akumulatorów

 • producenci pojazdów

 • producenci opakowań

 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach

 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi

 • warsztaty samochodowe

 • warsztaty rzemieślnicze

 • zakłady produkcyjne

 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów


Kiedy nie trzeba uzyskiwać wpisu do rejestru BDO

Przede wszystkim, gdy sprzedawca nie podlega wpisowi do ewidencji odpadów. Może to mieć miejsce zwłaszcza wtedy gdy sprzedawca wytwarza jedynie odpady komunalne, czyli odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych- pod warunkiem, że nie zawierają odpadów niebezpiecznych.


Kogo nie dotyczy obowiązek wpisu do rejestru BDO

Obowiązek wpisu do rejestru BDO nie dotyczy:

 • firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, obiektów, czyszczenia zbiorników, urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw

 • firm wytwarzających odpady, korzystających ze wspólnego lokalu (dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności na jedną firmę lub wynajmującego lokal

 • przedsiębiorców, u których odpady powstają w części socjalnej dla pracowników.


Kary za brak BDO

Za nieprawidłowe, niezgodne z przepisami prowadzenie ewidencji BDO

 • gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu lub grzywny
 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO: kara pieniężna 5000zł- 1000000zł
 • transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO: kara pieniężna 2000zł-10000zł
 • niedostarczenie odpadów przez transportującego do miejsca przeznaczenia: kara pieniężna 1000zł-100000zł

Nasze usługi BDO

Oferujemy wszystkim podmiotom profesjonalną pomoc w zakresie:

 • Rejestracja w BDO/wnioski

  – usługa polegająca na przygotowaniu i złożeniu wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o odpadach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), lub złożeniu wniosku aktualizacyjnego, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, bądź zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru BDO, ewentualne wyrejestrowanie z BDO.

 • Obsługa systemu wraz z prowadzeniem ewidencji

 • Sprawozdawczość BDO


Cennik

 • Rejestracja w BDO/wnioski 250zł netto.

 • Obsługa BDO: miesięczny abonament 200zł netto.

 • Sprawozdawczość BDO o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami 250 zł netto/ Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami 300 zł netto.

 • Jednorazowe wystawienie KPO 25zł netto.


Kontakt

+48 570101001

grzywna@pwchelm.pl