Wywóz szamba: 501 131 580 Biuro czynne: 08:00 - 16:00
Professional gardening template

RODO

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest PW Ewa Grzywna – Żmuda, Zawadówka 21b, 22-100 Chełm, NIP: 563-219-23-15, REGON: 061363040, tel.: 730 373 373 reprezentowany przez Właściciela – Ewę Grzywna – Żmuda (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania PW Ewa Grzywna – Żmuda, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z firmą za pomocą poczty elektronicznej: grzywna@pwchelm.pl, telefonicznie: 730 373 373 lub osobiście w siedzibie firmy.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PW Ewa Grzywna – Żmuda,

2) realizacji umów,

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) upoważnieni pracownicy Administratora;

2) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator;

3) podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

3) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;

5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;

7. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz pytania ?

Zadzwoń lub napisz ... pomożemy